FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा नियमावली पहिलो शंशोधन २०७८ ७७/७८ 09/16/2022 - 16:24 PDF icon शिक्षा नियमावली पहिलो शंशोधन २०७८.pdf
महाशिला गाउँपालिकाको माध्यमिक विद्यालयहरुमा प्रोजेक्टर वितरण, सञ्चालन तथा अनुगमन निर्देशिका,२०७५ ७५/७६ 12/03/2019 - 11:47 PDF icon ४० प्रोजेक्टर वितरण कार्यविधि.pdf
महाशिला गाउँपालिकाको एक घर एक टनेल वितरण सञ्चालन तथा अनुगमन निर्देशिका,२०७५ ७५/७६ 12/03/2019 - 11:46 PDF icon ३९ टनेल वितरण कार्यविधि.pdf
महाशिला गाउँपालिकाको मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/03/2019 - 11:45 PDF icon ३८ मेलमिलाप कार्य सञ्_चालन कार्यविधि, 2075word.pdf
आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/03/2019 - 11:43 PDF icon ३६ आर्थिक सहायता कार्यविधि.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/03/2019 - 11:42 PDF icon ३५ अपाङ्गगता कार्यविधि.pdf
महाशिला गाउँपालिकाको व्यापारिक फर्मकोे दर्ता, अनुमति, नविकरण, खारेजी, अनुगमन र नियमन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/03/2019 - 11:40 PDF icon ३४ Babasaik form registration procedure.pdf
महाशिला गाउँपालिका गाँजा, रक्सि जुवा तास नियन्त्रण तथा कारबाही सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/03/2019 - 11:38 PDF icon ३३ Lowof Madira.pdf
विपद् व्यिस्थापन कोष संचालन सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 12/03/2019 - 11:35 PDF icon ३० विपद् व्यवस्थापन कोष.pdf
उपभोक्ता समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/03/2019 - 11:29 PDF icon २५ उपभोक्ता समिति गठन परिचालन कार्यविधि राजपत्र 2075.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि. ७५/७६ 12/03/2019 - 11:28 PDF icon २४. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/03/2019 - 11:25 PDF icon २२ एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ .pdf
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/28/2019 - 17:46 PDF icon १७ स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ एन २०७५.pdf
महाशिला गाउँपालिकाको विपद् ज्योखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/28/2019 - 17:40 PDF icon १६ विपद जोखिम व्यवस्थापन ऐन राजपत्रको 2075.pdf
महाशिला गाउँपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/28/2019 - 17:38 PDF icon १५ पूर्वाधार व्यवस्थापन एन को राजपत्र.pdf
महाशिला गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 11/28/2019 - 17:37 PDF icon १३ महाशिला गा पा को सहकारी ऐन राजपत्रको 2075.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/28/2019 - 17:14 PDF icon १२ न्यायिक समिति कार्यबिेधि-अन्तिम.pdf
महाशिला गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/28/2019 - 17:12 PDF icon ११ कषी व्यवसाय प्रबर्द्धन एन ०७५.pdf
महाशिला गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/28/2019 - 17:10 PDF icon १० प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने एन २०७५ राजपत्र.pdf
महाशिला विकास स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/28/2019 - 17:08 PDF icon ९ महाशिला विकास स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७५.pdf
महाशिला गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७५/७६ 11/28/2019 - 17:08 PDF icon ७ पदाधिकारी हरुको आचारसंहिता २०७४.pdf
महाशिला गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 11/28/2019 - 17:05 PDF icon ५ gau shava ko nirnaya tatha adhikarpatra ko pramidikaran karyabidhi niyamawoli , 2074.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 11/28/2019 - 17:03 PDF icon ४ कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
महाशिला गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 11/28/2019 - 17:02 PDF icon ३ कार्य सम्पादन नियमावली २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 11/28/2019 - 17:00 PDF icon २ बैठक संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
विनियोजन ‌ऐन २०७६ ७५/७६ 07/30/2019 - 16:15 PDF icon २ विनियोजन ऐन २०७६ .pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/30/2019 - 16:14 PDF icon १ आर्थिक ऐन २०७६.pdf
आर्थिक वर्ष ०७६।०७७ को निति तथा कार्यक्रम ७५/७६ 06/24/2019 - 13:43 PDF icon निति तथा कार्यक्रम ०७६।०७७.pdf
रोजगार ऐन २०७५ ७५/७६ 03/15/2019 - 15:15 PDF icon rojgar_ain.pdf
महाशिला गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७५ ७५/७६ 11/29/2018 - 16:40 PDF icon १९ गाउँ कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली २०७५ राजपत्र.pdf
महाशिला गाउँपालिका गाउँ शिक्षा नियमावली, २०७५ ७५/७६ 11/29/2018 - 16:37 PDF icon १८ गाउँ शिक्षा नियमावली राजपत्र 2075.pdf
महाशिला गाउँपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/29/2018 - 14:10 PDF icon २६स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
एकिकृत सम्पत्ती कर कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/29/2018 - 14:07 PDF icon २३ एकिकत सम्पत्ती कर कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/29/2018 - 14:06 PDF icon १ राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५ .pdf
महाशिला गा पा, स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा एन २०७५, .pdf ७५/७६ 11/28/2018 - 15:30 PDF icon 9 स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ एन २०७५.pdf
महाशिला गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 15:29 PDF icon ८ महाशिला गा पा को सहकारी ऐन राजपत्रको 2075.pdf
महाशिला गाउँपालिकाको स्थानिय शिक्षा ऐन ७५/७६ 11/28/2018 - 15:23 PDF icon 5 स्थानीय शिक्षाा एन २०७५.pdf
महाशिला गाउँपालिाको पुर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 15:22 PDF icon ४ पूर्वाधार व्यवस्थापन एन को राजपत्र.pdf
महाशिला गाउँपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 15:20 PDF icon १० प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने एन २०७५ राजपत्र.pdf
संसोधित आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 11/28/2018 - 14:45 PDF icon आर्थिक एेन संशोधित ०७५.pdf
विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 10/24/2018 - 15:02 PDF icon 2 विनियोजन ऐन ०७५ महाशिला गा पा.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 10/24/2018 - 15:01 PDF icon 1 आर्थिक ऐन, २०७५ राजपत्रमा प्रकाशित .pdf