FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्र

rajpatra supporting document (field_rajpatra_supporting_docume:delta)
महाशिला गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८।७९ 0
महाशिला गाउँपालिकाकाे आर्थिक ऐन ०७८।७९ 0
महाशिला गाउँपालिकाकाे गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ 0
महाशिला गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७ 0
महाशिला गाउँपालिकाको संक्षित वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७७ 0
स्वयम्सेवक शिक्षक परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि नियमावली २०७७ 0
महाशिला गाउँपालिकाकाे विकास समिति गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ 0
महाशिला गाउँपालिका गाउँफर्क प्याराप्यारी कार्यक्रम ( ब्याजमा अनुदान ) कार्यविधि २०७७ 0
महाशिला गाउँपालिका गरिबी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ 0
महाशिला गाउँपालिकाको पूर्वधार व्यवस्थापन ऐन २०७५ 0

Pages